„NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM”

 

Na webových stránkách společnosti NOARK Electric Europe s.r.o. bude v termínu od 30. 9. 2019 do 31. 01. 2020 realizována hra s názvem „NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM“ (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme: 

  1. místo: Nákup dárků v celkové hodnotě 100 000,- dle přání výherní třídy 
  2. místo: Nákup dárků v celkové hodnotě 50 000,- dle přání výherní třídy
  3. místo: Nákup dárků v celkové hodnotě 25 000,- dle přání výherní třídy

Bonusová výhra: třída, která během sezony 2019/2020 hokejového klubu HC Sparta přípraví nejlepší fandící transparent nebo pokřik, získá produkty firmy NOARK v hodnotě 20 000,- dle vlastního výběru.

Systém hry: 

Účastnit se mohou pouze celé vybrané třídy, které obdržely soutěžní balíček od společnosti NOARK a to vždy jako jeden účastník hry. Účastník má za úkol vytvořit z obdrženého soutěžního balíčku libovolnou funkční aplikaci, která se bude skládat z minimálně 50% obdržených komponentů a budou na ní viditelné produkty společnosti NOARK. 

Účastník se musí zaregistrovat do osutěže a zaslat video své třídy s funkční vytvořenou aplikací a viditelnými produkty NOARK na emailovou adresu registrace@noarkplnisny.cz. Ve stejném termínu (od 30. 09. 2019 do 31. 01. 2020) bude na webových stránkách www.noarkplnisny.cz probíhat hlasování návštěvníků webu pomocí tlačítka HLASOVAT o nejlepší aplikaci. Kliknutím na tlačítko HLASOVAT dává hlasující hlas videu, které se mu nejvíce líbí. Odeslat lze pouze jeden hlas jednomu videu v průběhu soutěže. Hlasy provedené v rozporu s výše uvedeným se do hry nezapočítávají. 

Třída, jejíž video získá nejvíce hlasů, vyhrává výhru pro 1. místo. Třída, jejíž video získá druhý nejvyšší počet hlasů, získává výhru pro 2. místo. Třída, jejíž video získá třetí nejvyšší počet hlasů, získává výhru pro 3. místo. 

Vyhlášení proběhne během vybraného zápasu HC Sparta Praha v O2 aréně a nejpozdeji do 30 dnů od ukončení hlasování. 

Pořadatel a organizátor: 

Pořadatelem a organizátorem hry je společnost NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, IČ: 24123846, sp. zn.: C 1856 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem (odměn) výher. 

Podmínky účasti ve hře a předání výher: 

Účastnit se mohou pouze celé vybrané třídy, které obdržely soutěžní balíček od společnosti NOARK a to vždy jako jeden účastník hry. Účastník má za úkol vytvořit z obdrženého soutěžního balíčku libovolnou funkční aplikaci, která se bude skládat z minimálně 50% obdržených komponentů a budou na ní viditelné produkty společnosti NOARK. Společnost NOARK má právo vyřadit soutěžní videa, která nebudou odpovídat zadání. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Hlasující může během soutěže odeslat pouze jeden hlas každému soutěžnímu videu. Hlasy provedené v rozporu s výše uvedeným se do hry nezapočítávají. Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas. 

Pořadatel/Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výhru společně s výherní třídou může převzít ředitel školy, jeho zástupce nebo třídní učitel s písemným pověřením – schválením ředitele školy nebo jeho zástupcem. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: 

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.noarkplnisny.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni. Výherní třída si v hodnotě vyhrané částky zvolí sama, jaké dárky budou společností NOARK nakoupeny a předány. Společnost NOARK nakoupí vybrané dárky do 30 dnů od obdržení seznamu.

Oprávnění organizátora a pořadatele: 

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. GDPR Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) 

 

GDPR. 

Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: gdpr@smarcoms.cz, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové adresy: gdpr@smarcoms.cz